PHP模拟QQ登录

时间:2012-11-11 15:46 来源:未知 作者:云南新华电脑学院 点击:
?PHP $QQno=你的QQ; $qqpw=QQ密码; $cookie = dirname(__FILE__)./cookie.txt; $post = array( login_url = http://pt.3g.qq.com/s?sid=ATAll43N7ZULRQ5V8zdfojolaid=nLogin, q_from = , loginTitle = login, bid = 0, qq = $qqno, pwd = $qqpw, loginType =
<?PHP 
 
$QQno='你的QQ';
 
$qqpw='QQ密码';
 
$cookie = dirname(__FILE__).'/cookie.txt';
 
$post = array(
 
'login_url' => 'http://pt.3g.qq.com/s?sid=ATAll43N7ZULRQ5V8zdfojol&aid=nLogin',
 
'q_from' => '',
 
'loginTitle' => 'login',
 
'bid' => '0',
 
'qq' => $qqno,
 
'pwd' => $qqpw,
 
'loginType' => '1',
 
'loginsubmit' => 'login',
 
);
 
$curl = curl_init('http://pt.3g.qq.com/handleLogin?aid=nLoginHandle&sid=ATAll43N7ZULRQ5V8zdfojol');
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, 0);
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie); // ?Cookie
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($post));
 
$result = curl_exec($curl);
 
curl_close($curl);
 
//php100.com//
 
?>

分享到:
云南新华电脑学校专业职业规划师为你提供更多帮助

相关文章

发表评论
评价:
验证码: 点击我更换图片
咨询中心
咨询电话:0871-68211888,QQ:800068988

在线咨询 预约报名
新华云课堂
电话咨询 顶部